โฆษณา (Advertisement) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 
  1.โฆษณาทั่ว ๆ ไป (Display advertisement) หมายถึง การโฆษณาสินค้าที่พบเห็นทั่ว ๆ เช่น จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ หรือตามผนังตึกต่าง ๆ ฯลฯ ลักษณะเด่นของโฆษณา ประเภทนี้ คือ จะต้องสะดุดตา (eye-catching) หรือดึงดูดใจผู้พบเห็นโดยการใช้ภาพและสีสัน ต่าง ๆ และใช้ภาษาที่เร่งเร้า เชิญชวนให้ซื้อสินค้านั้น (persuasive word or phrase) ข้อมูลต่าง ๆ จะสั้นกะทัดรัดจะบอกให้ทราบเกี่ยวกับชื่อสินค้า (name) ชนิดของสินค้า (what the product is) ยี่ห้อ (brand) และคุณภาพของสินค้า (quality) ฯลฯ
  2.โฆษณาย่อย (Classified advertisement) หมายถึง การโฆษณาที่แยกย่อยออกเป็น หมวดหมู่ต่าง ๆ (group) เช่นหมวดรับสมัครงาน (Personnel wanted) หมวดให้บริการและ ประกาศขาย (Sales and services guide) ฯลฯ เราจะพบเห็นโฆษณาประเภทนี้จากจากหน้าโฆษณาย่อยของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่าง ๆ ดังนั้นการโฆษณาประเภทนี้จะไม่เน้นการแข่งขัน ขายสินค้าหรือบริการเหมือนประเภทแรก แต่จะเน้นการเสนอข้อมูลต่าง ๆ ตามความสนใจของ ผู้อ่าน จึงมักมีประกาศต่าง ๆ (announcement) รวมอยู่ด้วย โฆษณาย่อยจะบอกหมวดหมู่ต่าง ๆ ของโฆษณา ซึ่งมีมากมาย แต่ในระดับนี้เรามาศึกษาตามหัวข้อการโฆษณา ดังนี้
1.โฆษณาสมัครงาน (Job Opportunity หรือ Personnel Wanted)
 
2.โฆษณาเกี่ยวกับที่พักอาศัย (Property Market Center)  
 
คลิกที่หัวข้อเมื่อต้องการศึกษาจ้า ทำแบบฝึกหัดที่ 1 ทำแบบฝึกหัดที่ 2